Kuliah 03 : Sumber dan Matlamat Tamadun Islam

Sumber Tamadun Islam
 1. Wahyu
 2. Al Quran
 3. Al Hadith
 4. Al Ijtihadi
 5. Ijma’ Ulamak
 6. Qiyas
Al Quran:

Pengertian
Al Quran ertinya bacaan.
Iaitu perkataan Allah swt yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad saw melalui Jibril untuk disampaikan kepada manusia.

Kelebihan al Quran
 1. Merupakan mukjizat.
 2. Kekal hingga akhir zaman.
 3. Membacanya adalah ibadah.
 4. Merangkumi semua persoalan kehidupan.
 5. Menjadi ubat dan penawar.
 6. Menjadi rahmat kepada seluruh umat manusia.
Kanduangan al Quran
 1. Iman, ibadah, syariah, dan akhlak.
 2. Sejarah, falsafah, hikmah.
 3. Seni, Sains, teknologi.
 4. Persoalan dunia dan akhrat.
Al-Quran yang mengandungi lebih 6200 ayat dalam 114 surah membicarakan seluruh aspek
Antaranya ialah mengenai akidah, syariah, ibadah, akhlak, ckonomi, politik dan sosial

Allah menurunkan al-Quran untuk memastikan petunjukNya sampai kepada manusia sebagai petunjuk dan rahmat daripada Allah

Al Hadith
Al Hadith ertikan perkataan.
Iaitu perkataan, perbuatan dan pengakuan nabi saw terhadap sahabat.
Kedudukan al-Sunnah dalam pembahagian sumber ajaran Islam adalah berada di tempat yang kedua selepas al-Quran dan ia tidak memperkatakan (sesuatu Yang berhubung Dengan ugama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. (surah al Najm:3)

Segala Yang diperkatakannya itu (sama ada Al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu Yang diwahyukan kepadaNya. (surah al Najm:4)

…dan apa jua perintah Yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka Terimalah serta amalkan, dan apa jua Yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya... (al Hasyar:7)

Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya iaitu Kitab Allah dan Sunnah RasulNya (Hadis riwayat Malik)

Sumber Ijtihadi:
Sumber yang disepakati oleh para ulama sebagai sumber tafsiran ajaran Islam ialah Ijma’ Ulama’ dan Qiyas.

Ijma’ Ulama’
Ijmak ialah kata sepakat para mujtahid dari kalangan umat Muhammad s.a.w selepas kewafatannya mengenai sesuatu hukum syara'

…jika kamu berbantah-bantah Dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu merujuk kepada al-Quran dan sunnah RasulNya... (al Nisa’:59)

Ijmak itu mestilah kata sepakat dari semua kalangan Mujtahidin semasa

Qiyas
Qiyas ialah meletakkan hukum ke atas sesuatu perkara yang masih belum ada hukumnya berdasarkan kepada perkara yang telah ada hukumnya dalam al-Quran atau pun al-Sunnah kerana terdapat persamaan dari segi illahnya

...maka ambilah pelajaran (dari peristiwa itu) Wahai orang-orang Yang berakal fikiran serta celik mata hatinya (al Hasyar:2)

Sumber-sumber Yang Dipertikaikan

 1. a. Al-Istihsan
 2. b. Al-Masalih Al-Mursalah
 3. c. Syariat yang terdahulu
 4. d. Mazhab sahabat Rasulullah SAW
 5. e. Al-Istishab
 6. f. Sad al-Dhara'i'
 7. g. Al-'Urf


Matlamat Tamadun Islam

Matlamat Utama
Menjadikan Islam sebagai al din (cara hidup)
Yang mecakupi seluruh aspek kehidupan Dunia dan akhirat

Matlamat Tamadun Islam

Matlamat Umum
Hubungan dengan Allah SWT
 1.  Keimanan
 2.  Ibadah
 3.  Zikir
 4.  Doa
Hubungan sesama manusia
 1. Persahabatan
 2. Kejiranan
 3. Tetamu
 4. Kasih sayang
Hubungan dengan alam
 1. Binatang
 2. Tumbuhan
 3. Kebersihan

Matlamat Khusus
Itulah tujuan (Maqasid al Syari’ah) diturunan
1.      Maqasid Dhururiyyah.
2.      Maqasid Hajiyah.
3.      Maqasid Tahsiniyah.

Maqasid Dhururiyyah
Asas bagi mencapai matlamat hidup manusia di dunia dan akhirat.

Ia merangkumi aspek:
a.      agama,    
b.      jiwa,
c.      akal,
d.      keturunan dan
e.      Harta.

Maqasid Hajiyah
Bagi mendapat kelapangan dalam kehidupan seperti:-
1. Sistem Muamalat.
2. Undang-undang Jinayat.
3. Peraturan Munakhat.

Maqasid Tahsiniyah
- Perkara-perkara yang dianggap terpuji didalam adat kehidupan dan pergaulan.
- Merangkumi aspek-aspek seperti;
a. Kediaman.
b. Makan minum
c. Pakaian
d. Kenderaan dan lain-lain

Kewajipan memelihara
a.      agama
 1.  Agama untuk diri.
 2.  Agama untuk Keluarga.
 3.  Agama untuk orang bawah.
b.      jiwa Larang membunuh diri.
 1.  Larang merosakkan diri.
 2.  Perintah taubah
 3.  Perintah jaga kebersihan
c.      akal
 1.  Larangan mabuk.
 2.  Hindar dari ideologi karut.
 3.  Larangan khurafat
 4. Matlamat Tamadun Islam
 5. Kewajipan memelihara  
d.      keturunan
 1.  Larangan hampiri zina.
 2.  Galakkan berkahwin.
 3.  Pasangan yang beragama.
 4. Matlamat Tamadun Islam
 5. Kewajipan memelihara  
e.      Harta.
 1.  Kewajipan zakat.
 2.  Larangan bakhil.
 3.  Galakkan bersedekah.


************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com